Konferencē diskutē par jaunatnes jomas izaicinājumiem

Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2020 un Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgi organizētā konference “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!” 3. decembrī tiešsaistē pulcēja 100 jaunatnes jomas pārstāvjus no visas Latvijas – jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem.

Tā kā šobrīd norisinās aktīvs darbs pie valsts līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta 2021. – 2027. gadam izstrādes, tad arī konferencē dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dokumentā plānoto, kā arī tematiskajās darba grupās diskutēt un izvirzīt praktiskus priekšlikumus, kā iecerētos lielos mērķus sasniegt. Tāpat dalībniekiem bija iespēja uzzināt par pieredzi darbā ar jaunatni lielā novadā, kas aktuāla novadiem pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā arī par digitālā darba ar jaunatni pieredzi un jauniešu izaicinājumiem augstākajā izglītībā.

Konferencē ar ziņojumiem uzstājās Laura Anteina no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kristīne Kode no Jelgavas novada pašvaldības, Raitis Roze no Ventspils Digitālā centra un Vairis Caune no Ventspils Augstskolas. Savukārt paneļdiskusijā par  jauniešu pilsonisko līdzdalību diskutēja Randa Ķeņģe no Izglītības un zinātnes ministrijas, Emīls Anškens no Latvijas Jaunatnes padomes un Raitis Roze.

Darba grupās konferences dalībniekiem bija iespēja satikt savus kolēģus un dalīties pieredzē par darbu ārkārtas situācijas laikā, kā arī meklēt dažādus risinājumus nākotnei. Tā, piemēram:

  • Renātes Mencendorfas vadītā grupa par darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās rekomendē veicināt pētniecību jaunatnes jomā, lai lēmumu pieņemšanā spētu balstīties uz pierādījumiem, kā arī stiprināt pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas lomu, lai jaunatnes darbiniekiem būtu ciešāka starpinstitucionālā sadarbība;
  • Paulas Anškenas vadītā grupa par digitālo darbu ar jaunatni aicina organizēt specifiskas apmācības par noderīgu digitālo rīku un tehnisko risinājumu izmantošanu, kā arī sniegt atbalstu tehniskajam nodrošinājumam, kas palīdzētu veidot kvalitatīvu saturu;
  • Emīla Anškena vadītā grupa par pilsonisko līdzdalību meklēja risinājumus skolēnu pašpārvalžu kvalitātes celšanai un rekomendē skolu pašpārvalžu konsultantus aktīvāk iesaistīt kopējā darba ar jaunatni sistēmā pašvaldībā, kā arī valsts līmenī sagatavot metodiskos materiālus darbības atbalstam;
  • Andra Kāposta un Ingas Laugales vadītā grupa par jauniešu mentālo veselību rekomendē izstrādāt pašvaldību līmeņa starpinstitūciju sadarbības modeli jauniešu psiholoģiskās un emocionālās labklājības veicināšanai, tāpat pašvaldību līmenī nākotnē varētu darboties mobilas speciālistu komandas, lai labāk sasniegtu jauniešus.

Iepriekš minētie un vēl citi darba grupās sagatavotie priekšlikumi tika prezentēti jau konferences noslēgumā, bet šobrīd tie ir apkopoti un iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā. Konferences video ieraksts, ziņojumu prezentācijas un darba grupu sagatavoto priekšlikumu apkopojums publicēti Ventspils jauniešu portālā.

Konferences ziņojumu prezentācijas:

Darba grupu priekšlikumu apkopojums

Konferences video ieraksts

Konferences organizatori pateicas visiem interesentiem par dalību un darba grupās izteiktajiem priekšlikumiem, kā arī visiem konferences ziņotājiem, paneļdiskusijas dalībniekiem, darba grupu vadītājiem. Tāpat priecājamies par konferences atklāšanas viesu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra Jāņa Volberta un Ventspils pilsētas domes deputātes un Jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētājas Igetas Gredzenas uzrunām. Un vēl paldies par sadarbību konferences moderatoram Vilim Brūverim, kurš tiešraides studijā Ventspils Digitālajā centrā dienas garumā sarunājās ar virtuālajiem visiem un sekoja līdzi dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Šī konference Ventspilī – Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2020 notika Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.

Konkurss par Jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšanu notiek jau piekto gadu, lai popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labās prakses un pieredzes apmaiņu; turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.