“Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrajā projektu konkursā pieejams vairāk nekā 1 miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2018. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskas idejas jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2018. gada 26. aprīļa plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada otrajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2018. gada otrajā projektu konkursā ir 1 286 775.00 eiro:

  •     pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektiem (kopā)  – 864 884.00 eiro, t.sk. aktivitātēm ar ES kaimiņvalstīm 59 539.00 eiro; 
  •    pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem inovācijas atbalstam – 385 558.00 eiro.
  •    pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” projektiem – 36 333.00 eiro

Projektu pieteikumu iesniegšana

2018. gada otrajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:
–    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
–    1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Brīvprātīgā darba projekti;
–    2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” projekti inovāciju atbalstam;
–    3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekti.
 
Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē tīmekļa vietnēhttp://https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/.

Lai atvieglotu projektu pieteikumu sagatavošanas procesu, JSPA 5. un 6. aprīlī aicina apmeklēt informatīvos seminārus par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu. Detalizēta informācija par informatīvajiem semināriem pieejama šeit: http://bit.ly/2IMBGgA. Informatīvie semināri ir bez maksas. 

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2018. gada prioritātes

Atgādinām, ka Eiropas Komisija programmas “Erasmus+” vadlīnijās ir definējusi 2018. gada prioritātes:
1.    pamatdarbības projektos
–    pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
–    jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

2. pamatdarbības projektos
Kvalitatīva jaunatnes darba veicināšana, tostarp:
–    jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
–    jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
–    jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm, iekļaujot nesen ieradušos imigrantus un gados jaunus bēgļus;
–    starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
–    saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
–    jauniešu pāreja no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
–    zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
–    jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Programma „Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – http://www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.