Latvijas brīvprātīgā darba portāls

Latvijas brīvprātīgā darba portāls

http://www.brivpratigais.lv/

Biedrības mērķis ir sekmēt sabiedrības līdzdalību aktuālu sociālu, kā arī citu problēmu risināšanā, veicinot brīvprātīgā darba attīstību Latvijā, aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācijai sabiedrībā, starpkultūru sadarbību, izglītības un sociālo prasmju paaugstināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.