Apstiprināti jaunatnes iniciatīvas projekti mācību motivācijas palielināšanai

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde ir apstiprinājusi 6 jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumus, kurus darbā ar jaunatni iesaistītās nevalstiskās organizācijas īstenos, lai mazinātu mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Projekta PuMPuRS* ietvaros atbalstītie projekti veicina atbalsta aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības.

Konkursā atbalstīti šādi projekti:

Katram projektam piešķirtais finansējums ir 4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Kopumā šajos 6 projektos plānots iesaistīt ap 140 jauniešus, kuri mācās Ventspilī, tajā skaitā vismaz 50 jauniešus, kas pakļauti mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas riskam. Projektos piedāvātās aktivitātes iekļauj gan tikšanās ar dažādiem speciālistiem un iedvesmas cilvēkiem, radošas darbnīcas, tematiskas nometnes, teātra iestudējumu veidošanu un citas.
Atbalstīto projektu īstenošanā kā sadarbības partneri iesaistījušās Ventspils izglītības iestādes: Ventspils 2. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Ventspils 6. vidusskola, Ventspils 1. pamatskola, Ventspils Jauniešu māja, tomēr īstenošanā dalība tiks piedāvāta arī citu skolu audzēkņiem.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.