PROTI un DARI!

reklama

Kas tas ir?
Tev ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot jauniešiem iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski aktīvākiem.

Kas notiks projektā?
Katram jaunietim (pēc pārrunām un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta katra viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs, darba pieredzē.

Projekā iespējamas dažādas aktivitātes un iespējas:

 • brīvprātīgā darba iespējas;
 • meistarklases CV, motivācijas vēstules, iesniegumu un citu dokumentu rakstīšanā, portfolio izveidē;
 • valodu apmācības;
 • finanšu pratība, iespēja uzzināt kā sakārtot un izmantot savas finanses;
 • dažādu izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana;
 • iesaiste Jauniešu mājas ikdienā, pasākumu organizēšanā;
 • pieredzes vizītes dažādos uzņēmumos, iepazīstot galvenos darbības virzienus un mērķus un uzdevumus, profesiju kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;
 • profesiju iepazīšana, uzzinot sīkāk par profesiju, kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;
 • dalība simulācijas spēlēs, piemēram, darba intervijas simulācija, simulācija “Kā dzīvo nauda”;
 • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u.c);
 • neformālas apmācības kopā ar citiem jauniešiem, piemēram, pašizaugsmes nodarbības, projekta rakstīšanas apmācības;
 • dažādi kursi un apmācības, piem., šūšanas kursi, autovadītāju kursi, mūžizglītības kuri u.c.

Tu iegūsi atbalstu un iespēju piedalīties tieši Tev pielāgotos pasākumos, kas palīdzēs Tev jau pavisam drīz veiksmīgi atrast darbu vai uzsākt mācības, vai kļūt par sabiedriski aktīvu jaunieti!

Vai es varu pieteikties?
Pieteikties var visi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās nevienā izglītības iestādē un nestrādā oficiāli atalgotu darbu.

Kur es varu pieteikties?
Aizpildi šo anketu un mēs ar tevi sazināsimies!
Pieteikties un iegūt papildu informāciju vari arī Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13.


 

Nopietnāk par projektu

Mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.


Īstenotāji

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Stratēģiskie partneri  var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

Paredzētais atbalsts jauniešiem

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
–    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
–    formālās un ikdienas mācīšanās,
–    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
–    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
–    brīvprātīgā darba aktivitātes,
–    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
–    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
–    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
–    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
–    iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 5 262;
–    rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 3 684.

Ventspils pilsētā paredzēts iesaistīt un sniegt atbalstu kopā 78 jauniešiem.

Īstenošanas termiņš Ventspils pilsētā

2016. gada jūnijs – 2020. gada oktobris.

Finansējums

Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 9 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. Ventspils pilsētai piešķirtais finansējums ir  vairāk nekā 113 000 EUR.

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā

PROTI un DARI!

 

Informācija atjaunota: 03.06.2019.