Projekti

Ventspils Jauniešu māja īsteno dažādus projektus jauniešiem

 

PROTI un DARI!

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Lasīt vairāk >>>Jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde

Projekta mērķis bija veicināt Ventspils jauniešu uzņēmējspēju attīstību un atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbību, stiprinot iesaistīto personu sadarbību un veidojot metodisku pieeju sniedzamajiem atbalsta pasākumiem. Aktivitātēs tika izstrādātas metodikas un programmas pasākumiem, kuri ļaus daudzveidīgāk jauniešiem iesaistīties ar uzņēmējdarbību saistītās iniciatīvās un attīstīt savas uzņēmējspējas, piemēram, tematiskas darbnīcas mācību uzņēmumu darbības atbalstam, mentoru un sadarbības partneru tīkla datubāze un citi.
Tiešā mērķa grupa, kas no aktivitātēm iegūs ilgtermiņā ir uzņēmējdarbības tēmā ieinteresētie jaunieši no 13 līdz 20 gadiem. Bet ieguvēji būs arī skolotāji un citi jaunatnes darbinieki, kuriem tiks atvieglots darbs un veicināta vienota izpratne.
Projekts sniedz ieguldījumu darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā, jo sekmē dokumentos ietverto rezultātu izpildi, kā arī pamatos politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem par dokumentos iekļauto mērķu aktualitāti un nepieciešamību arī turpmāk izvirzīt ambiciozus mērķus.

Finansētājs: IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Projekta budžets: 3500 EUR

Saistītās publikācijas: Ventspils jauniešu informācijas tīkla attīstība

Projekta laikā tika sekmēta Ventspils jauniešiem nozīmīgas informācijas pieejamība, organizatoriski un funkcionāli paplašinot Ventspils jauniešu informācijas tīkla darbību un nodrošinot tā darbībā iesaistīto personu prasmju attīstību.

Iesaistoties pašiem jauniešiem, tika plānota jauna informācijas kanāla izveide, bet radošajās darbnīcās jaunieši to īstenoja, izgatavojot informatīvos stendus izglītības iestādēm. Lai nodrošinātu gan jaunā informācijas kanāla, gan jau esošo kanālu efektīvāku darbību, projekta laikā tika izveidots sadarbības modelis starp iesaistītajām organizācijām un personām, definējot tematiskās prioritātes, informācijas aprites veidus un termiņus, kā arī nosakot atbildīgās personas. Savukārt neformālajās apmācībās informācijas tīklā iesaistītās personas uzlaboja savas prasmes, lai radītu un pasniegtu jauniešiem saturiski un vizuāli draudzīgāku informatīvo saturu. Projekta aktivitātes bija vērstas uz darba ar jaunatni sistēmas attīstību un Ventspils pilsētas attīstības programmā 2014.-2020. gadam noteikto uzdevumu un pasākumu sasniegšanu, nodrošinot jauniešu informācijas plašāku pieejamību un mazinot populārākos traucēkļus tās iegūšanai, kā arī veicinot informācijas kanālu atpazīstamību un sekmējot sadarbību starp iesaistītajām organizācijām.

Finansētājs: IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam

Projekta īstenošanas periods: 02.05. – 02.10.2017.

Projekta budžets: 3300 EUR

Saistītās publikācijas: 

Biznesa vasara

Projekta laikā Ventspils Jauniešu mājā un citur pilsētā tika organizēts pasākumu cikls, kura laikā jaunieši iepazina uzņēmējdarbības vidi Ventspilī, neformālās apmācībās un simulācijas spēlē ieguva iniciatīvas, uzņēmīguma un uzņēmējdarbības prasmes. Iedvesma, iepazītie līdzīgi domājošie vienaudži un jaunradītās idejas turpmāk tiks izmantoti, lai Ventspilī attīstītu mācību uzņēmumu kustību mācību gada ietvaros, tādējādi radot ilgtermiņa ieguldījumu sabiedrībā. Projekta izvirzītais mērķis  – stiprināt jauniešu piederību dzimtajai pilsētai un valstij, ar neformālās izglītības aktivitātēm sekmējot radošuma un uzņēmīguma prasmju iegūšanu un sociālekonomisku iniciatīvu veidošanu – tika veiksmīgi sasniegts. Projektā aktīvi iesaistījās 30 jaunieši no 13 līdz pat 24 gadu vecumam.

Finansētājs: IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam

Projekta īstenošanas periods: 18.04. – 30.09.2016.

Projekta budžets: 3491 EUR

Saistītās publikācijas:

 

Radošā vasaras talka jauniešu mājā

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu iniciatīvu un ar neformālās izglītības aktivitātēm nodrošināt viņu aktīvu un tiešu līdzdalību jauniešu mājas darbības uzsākšanas procesā. Kā galvenie pasākumi bija sagatavošanās darbi vasaras talkai, radošās darbnīcas, kā arī vasaras talkas noslēguma pasākuma sagatavošana un īstenošana. Tiešā mērķauditorija bija ap Ventspils 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Netiešā auditorija bija vēl 100 jaunieši noslēguma pasākumos, kā arī vismaz 1000 jauniešu, kuri uzzināja par jauniešu mājas aktivitātēm. Projekta rezultātā jaunieši, kuri piedalījās jauniešu mājas izveides procesā, nostiprināja savu piederību jauniešu mājai un turpmāk veicinās ciešāku iesaisti jauniešu mājas aktivitāšu organizēšanā,kā arī citu jauniešu iedrošināšanu apmeklēt un iesaistīties jauniešu mājas dzīvē. Jaunieši neformālajās nodarbībās apguva dažādas prasmes un guva vērtīgu pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu, uzņemoties iniciatīvu, strādājot komandā, plānojot, organizējot un vadot pasākumus.

Finansētājs: IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2015.gadam

Projekta īstenošanas periods: 01.04. – 30.09.2015.

Projekta budžets: 3998 EUR

Saistītās publikācijas: