Konkursa nolikums + pieteikums

Konkursa nolikums ir pats svarīgākais dokuments, kurā pateikts kas tad īsti var konkursā piedalīties, tas kādus pasākumus projekta ietvaros vari realizēt, cik daudz naudu tu vari dabūt, kādi dokumenti jāsagatavo un kā un kam tie jāiesniedz.

Konkursa nolikums apskatāms šeit.

Konkursa pieteikuma formu vari lejupielādēt.

Atskaišu forma pieejama šeit.

Projekta budžeta tāme pieejama šeit.

Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018 
NOLIKUMS

1. Mērķis
Sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicināt Ventspils jauniešu iniciatīvu, līdzdalību sabiedriskajos procesos un pasākumu pieejamību jauniešiem Ventspilī.

2. Uzdevumi

2.1. Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā.
2.2. Sekmēt atbildības sajūtas, patriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos.
2.3. Sniegt iespēju jauniešiem ietekmēt jaunatnes lietas Ventspilī.
2.4. Veicināt pasākumu jauniešiem rīkošanu Ventspilī.

3. Konkursa organizators
Projektu konkursu organizē Biedrība “Ventspils Jauniešu dome” deleģēšanas līguma ar Ventspils pilsētas domi ietvaros.

4. Projektu iesniedzēji

4.1. Projekta iesniedzējs var būt jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kurš realizēs projektu Ventspilī.
4.2. Projektu var iesniegt individuāli vai grupās.
4.3. Projekta iesniedzējs var vienlaicīgi iesniegt vairākus projektus.

5. Projektu mērķauditorija
Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērstām uz jauniešu auditoriju (13 g.v. – 30 g.v.).

6. Projektu tēmas

6.1. Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana.
6.2. Ventspils pilsētas attīstība un labiekārtošana.
6.3. Pozitīva Ventspils tēla veidošana un popularizēšana Ventspils un valsts iedzīvotāju vidū.
6.4. Jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā.
6.5. Līdzdalība pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.
6.6. Jauniešu informētības veicināšana.
6.7. Nodarbinātība. Karjeras izglītība. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana.
6.8. Sadarbības veicināšana starp dažādu tautību jauniešiem Ventspilī.
6.9. Drošība. Droša interneta lietošana, drošība uz ceļa, pārgalvība.
6.10. Vides aizsardzības un ilgtspējīgas dzīvošanas pasākumi.
6.11. Veselība. Fiziski aktīvs dzīvesveids, veselīgs, sabalansēts uzturs, garīgā un emocionālā veselība.
6.12. Sporta sacensības un sporta pasākumi, aktīvā dzīvesveida veicināšanai, veselīga dzīves veida popularizēšanai vai fiziskās veselības uzlabošanai.
6.13. Jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē. Brīvprātīgais darbs, labdarības iniciatīvas.
6.14. Intereses par zinātni veicināšana.
6.15. Interešu klubu un pulciņu izveide.
6.16. Citas tēmas, kas atbilst konkursa mērķim un uzdevumiem.

7. Finanšu līdzekļi netiek piešķirti aktivitātēm, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem un sabiedrībā pieņemtajām ētikas normām.

8. Projekta izmaksas.

8.1. Projekta īstenotāji bez maksas var izmantot visus organizatora rīcībā esošos un pieejamos materiālus, inventāru un tehniku (Resursu fonds), kā arī telpas Ventspils Jauniešu mājā (Kuldīgas ielā 13, Ventspilī).
8.2. Maksimālā vienam projektam pieejamā summa ir 200 euro.
8.3. Projekta attiecināmās izmaksas ir tikai tās, kas tieši nepieciešamas projekta īstenošanā un nav vienlīdz labi aizstājamas ar bezmaksas risinājumiem.
8.4. Projekta neattiecināmās izmaksas:
8.4.1. projekta īstenotāju atalgojums;
8.4.2. inventāru un pamatlīdzekļu iegāde;
8.4.3. prēmijas, dāvinājumi;
8.4.4. izmaksas, kas neatbilst projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem.
8.5. Iegādājoties mazvērtīgo inventāru (līdz 25 Eur), tas tiek piešķirts projekta īstenotājam uz projekta laiku, un pēc tam tiek iekļauts projekta Resursu fondā, un pēc tam ir pieejams citiem projektu īstenotājiem (skatīt 8.1. punktu).
8.6. Projektā īstenotās aktivitātes, kurās ir noteikta ieejas maksa, summējot ar projektā piešķirto finansējumu nedrīkst nest pelņu projekta īstenotājam (ieņēmumi ir lielāki par projekta izdevumiem). Ja projekta īstenošanas laikā tiek gūta peļņa, tad par gūtās peļņas apmēru tiek samazināts atbalsta apjoms projekta īstenotājam un attiecīgā summa jāatgriež projektu konkursa organizatoru kontā.
9. Projekta iesniegšana un īstenošana
9.1. Konkurss tiek izsludināts, informāciju par konkursu un tā nolikumu publicējot Ventspils Jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv un Ventspils portālā www.ventspils.lv.
9.2. Projektu iesniegšanas termiņu norāda publikācijā, izsludinot konkursu. Finansējuma pieejamības gadījumā konkursu var izsludināt vairākās kārtas. 
9.3. Ar detalizētu informāciju par konkursa nolikumu un projektu īstenošanu var iepazīties, sazinoties ar konkursa koordinatoru Emīlu Anškenu pa telefonu 28647442 vai e-pastu [email protected] 
9.4. Projekta pieteikumu pēc pielikumā Nr.1 un Nr.2 atrodamās veidlapas ar pielikumiem iesniedz biedrībai “Ventspils Jauniešu dome”, Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13, Ventspilī, un elektroniski nosūta uz e-pasta adresi: [email protected]
9.5. Iesniegtajam pieteikumam var un vajag pievienot papildus informāciju, foto materiālus u.c., kas papildinātu un uzsvērtu iesniegtā projekta svarīgumu un norisi.
9.6. Pirms projekta iesniegšanas konkursa organizators rīko apmācības par projekta pieteikuma sagatavošanu, kā arī sniedz konsultācijas.
9.7.Projektiem jābūt īstenotiem viena kalendārā gada ietvaros (t.i. līdz kārtējā gada 31. decembrim).
9.8. Projekta iesniedzējam ne vēlāk kā divas nedēļas pēc projekta īstenošanas jāiesniedz atskaite  par projekta norisi un tā rezultātiem (pēc pielikumā Nr.3 atrodamās veidlapas).

10. Projektu vērtēšana

10.1. Projektus vērtē organizatora izveidota vērtēšanas komisija. 
10.2. Komisija vērtē iesniegtā pieteikuma saturu, aktualitāti, atbilstību konkursa tēmām, projekta nozīmīgumu Ventspils jauniešiem, mērķauditorijas lielumu, noformējumu, nepieciešamo finansējumu.
10.3. Konkursa vērtēšanas komisija var apstiprināt projektu ar nosacījumiem, un nepiešķirt pieprasīto finansējumu pilnā apmērā.
10.4. Projekta pieteicējiem par konkursa rezultātiem paziņo 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Uz projekta pieteicēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta vēstule ar lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu projektam un lēmuma pamatojumu.

11. Finansējuma kārtība

11.1. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta pieteicējs slēdz rakstisku līgumu ar Ventspils Jauniešu domi par projekta īstenošanu pēc pielikumā nr. 4 pievienotās līguma veidlapas.
11.2.Projekta īstenotājam tiešā veidā netiek pārskaitīti finanšu līdzekļi, bet saskaņā ar projekta budžeta veidlapu visus izdevumus apmaksā Ventspils Jauniešu dome. Projekta īstenotājam jāiesniedz Ventspils Jauniešu domei atbilstoši rēķini vai pavadzīmes.
11.3. Projekta īstenotājs, izvērtējot objektīvos apstākļus projekta realizācijā, ievērojot projekta mērķi un projekta aktivitāšu izpildes iespējamību, var veikt izmaiņas projekta budžetā, tos savlaicīgi saskaņojot ar konkursa organizatoru.
11.4. Projekta īstenotājs nodrošina projektā paredzamo aktivitāšu izpildi un sniedz atskaites par visām projekta budžetā paredzētajām izmaksām.

12. Projektu publicitāte

12.1. Ikvienā publikācijā, ko projektu iesniedzēji rakstīs un izplatīs medijiem par savu projektu, ir obligāti jānorāda: „Projekts tiek īstenots Ventspils Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība”.
12.2. Projekta norises laikā dalībnieki mutiski, rakstiski vai citā uzskatāmā un atbilstošā veidā jāinformē, ka projekts tiek īstenots Ventspils Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība.
12.2. Ventspils Jauniešu domei ir tiesības apstiprināto projektu pieteikumos un atskaitēs ietverto informāciju izmantot prezentācijās un plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot tos reklāmas nolūkos.

13. Citi noteikumi

13.1. Ar konkursa norisi, iesniegtajiem projektiem un to atskaitēm konkursa organizators iepazīstina Ventspils pilsētas domes jaunatnes lietu komisiju un uzklausa rekomendācijas.